tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: st-dom@o2.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Prorytety działań na rok 2019
 1. Kompleksowe organizowanie zajęć oraz całokształtu spraw zmierzających do realizacji usług opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych zgodnie z indywidualnymi planami każdego uczestnika.
 2. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej oraz rodzaju zaburzeń dzieci
  i młodzieży.
 3. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do nauki.
 4. Organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.
 5. Dawanie wsparcia naszym podopiecznym, podnoszenie u nich poczucia własnej wartości.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych.
 8. Kompensowanie zaburzeń w poszczególnych sferach rozwojowych dziecka (społecznej, emocjonalnej, kulturalnej), realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.
 9. Umożliwianie dzieciom odreagowywania negatywnych emocji i napięć
 10. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu
  o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
 11. Wyrównywanie niedostatków wychowawczych w rodzinie.
 12. Zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i społecznych.
 13. Eliminowanie zaburzeń zachowania.
 14. Posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania.
 15. Integracja uczestników zespołu
 16. Wdrażanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społecznym i kulturalnym.
 17. Przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 18. Wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć.  

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: st-dom@o2.pl