tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Ognisko Wychowawcze w Stryszawie
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OGNISKA WYCHOWAWCZEGO PROWADZONEGO PRZEZ JORDANOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI „DOM”
W STRYSZAWIE.
 
 OPRACOWANY W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 9 CZERWCA 2011 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
(Dz. U. z 2017, poz. 697.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Ognisko Wychowawcze Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” zostało powołane
z inicjatywy Wójta Gminy Stryszawa .
 
§ 2
Podmiotem prowadzącym Ognisko Wychowawcze jest Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” z siedzibą w Jordanowie przy
ul. Banacha 1.
 
§ 3
1. Ognisko Wychowawcze Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” z siedzibą w Szkole 
    Podstawowej Nr 2 w Stryszawie  jest niepubliczną placówką opiekuńczo –
    Wychowawczą wsparcia dziennego.
2. Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki świadczonej na rzecz dzieci, ma
    charakter placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
 
 
§ 4
Placówka wyznaczając sobie cele i realizując zadania kieruje się przede wszystkim potrzebami i dobrem dziecka oraz poszanowaniem praw rodziców wynikających
z przepisów prawa rodzinnego.
 
 
Rozdział II
Cele i zadania
 
§ 5
Do zadań Ogniska należy pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, a w szczególności:
1. Zapewnienie szansy poszerzenia wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności, kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy,
2. Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskiwaniu promocji do wyższej klasy,
3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
4. Kształtowanie osobowości dziecka poprzez ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych do naśladowania,
5. Uspołecznianie i uwrażliwianie dziecka,
6.Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym
i indywidualnym.
7. Kształtowanie u dzieci nawyków i uczenia zachowań pro zdrowotnych,
8. Eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy i wulgarności,
9. Zapobieganie patologiom i niedostosowaniu społecznemu,
10. Poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dziecka i rodziny,
11. Oddziaływanie na rodziców lub opiekunów w celu ukształtowania w nich odpowiedzialności za dzieci,
12. Współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
13. Pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
14. Podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków,
15. Zapewnienie wychowankom opieki podczas pobytu w Ognisku,
16. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, twórcze wypełnianie czasu,
17. Przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
18. Współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 
 
Rozdział III
Organa Ogniska i ich zadania
 
§ 6
Organami Ogniska są:
1. Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” w Jordanowie.
2. Kierownik Ogniska.
3. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
4. Samorząd wychowanków.
 
 
§ 7
1. Kierownika powołuje i odwołuje podmiot prowadzący.
2. Kierownik kieruje pracą Ogniska, jest przełożonym wszystkich pracowników,
a w szczególności:
a) odpowiada za dyscyplinę i organizację pracy,
b) reprezentuje Ognisko na zewnątrz,
c) zarządza opieką nad wychowankami Ogniska,
d) dba o właściwą realizację planów pracy i programów realizowanych przez Ognisko,
e) wykonuje inne zadania powierzone przez podmiot prowadzący,
f) opracowuje i przedstawia podmiotowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
 - roczny plan finansowy Ogniska
- okresowe sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Ogniska.
 
3. Kierownik w realizacji swoich zadań współpracuje z organami Ogniska, podmiotem prowadzącym, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organami samorządowymi oraz z wszelkimi instytucjami i organizacjami mogącymi nieść pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wynikającym z upoważnienia organu prowadzącego.
4. Kierownik placówki zarządza nią dbając o właściwe jej działanie oraz prowadzi superwizję pracy w Ognisku.
 
§ 8
1. W placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „zespołem”.
2. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:
a) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
b) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
c) zgłaszania do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję,
d) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
e) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
f) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej  placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, takiej jak: ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy,
ośrodek leczniczo – wychowawczy.
3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
a) kierownik Ogniska lub osoba przez niego wyznaczona,
b) wychowawcy Ogniska kierujący procesem wychowawczym dziecka,
c) przedstawiciele właściwego centrum pomocy oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
4. W celu uzyskania przez placówkę pełnej wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej oraz rodzinnej dziecka do udziału
w posiedzeniach stałego zespołu zapraszani są przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego centrum pomocy, ośrodka pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, instytucji oświatowych, ośrodka adopcyjno – opiekuńczego oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyka rodziny i dziecka, a także mogą być zapraszane osoby bliskie dziecku.
5. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
6. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka stały zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.
7. Członków zespołu obowiązuje tajemnica służbowa.
8. Zebrania zespołu są protokołowane.
 
§ 9
1. W Ognisku może działać samorząd wychowanków zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ogniska.
3. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające  w placówce.
4. Samorząd poprzez swoich przedstawicieli może przedkładać kierownikowi oraz Wychowawcom opinie, wnioski i inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.
5. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Ognisku.
 
Rozdział IV
Organizacja pracy Ogniska
 
§ 10
Ognisko tworzy się dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, mających trudności w nauce, wychowujących się
w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych.
 
§ 11
Ognisko funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze w godzinach
11.00 – 17.00.
W okresie w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Dodatkowe zmiany godzin otwarcia Ogniska w pozostałe dni wolne od nauki szkolnej ustala kierownik.
 
§ 12
Ognisko posiada 28 miejsc.
 
 
     § 13
W Ognisku organizuje się:
  •  zajęcia opiekuńcze i pomoc w nauce,
  •  zajęcia rozwojowe,
  •  wycieczki,
  •  poradnictwo życiowe i rodzinne dla wychowanków i rodziców,
  •  żywienie w zakresie uzależnionym od pozyskanych środków.
 
 
   §14
W Ognisku odbywają się następujące zajęcia:
a) zajęcia edukacyjne,
b) zajęcia plastyczno - techniczne,
c) zajęcia wyrównawcze i korepetycje,
d) zajęcia muzyczne,
e) zajęcia sportowe i korekcyjne,
f) zajęcia komputerowe,
g) zajęcia kulinarne.
 
§ 15
W zorganizowanych formach zajęć realizowanych w ramach pracy Ogniska mogą uczestniczyć w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika dzieci spoza placówki.
 
§ 16
Dzienny (przykładowy) rozkład zajęć w Ognisku:
-          -  11.00 – 12.30  odrabianie lekcji i pomoc indywidualna w nauce
-          -  12.30  - 14.30  zajęcia w grupach
-          -  14.30  - 16.00  trening spędzania czasu wolnego (gry, zabawy itp.)
-          -  16.00 – 16.30  indywidualne poradnictwo pedagogiczne
-          -  16.30 – 17.00  prace porządkowe i pożegnanie
 
§ 17
Rozkład dnia i plan zajęć ustala kierownik z uwzględnieniem wymogów zdrowia, higieny i wszechstronnego rozwoju wychowanków, uczestnictwa wychowanków
w pracach i zajęciach organizowanych poza Ogniskiem.
 
Rozdział V
Struktura zatrudnienia
 
§ 18
Pracownikami Ogniska są:
1. Kierownik.
2. Wychowawcy.
3. Specjalista ds. administracyjno - finansowych.
 
§ 19
1. Ognisko współpracuje z wolontariuszami, studentami uczelni pedagogicznych oraz uczniami starszych klas ponadgimnazjalnych.
2. Wolontariusze wykonują świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, których celem jest:
a) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem
b) wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań
i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.
3. Wolontariuszem może być osoba:
a) pełnoletnia,
b) która oświadczy, że jest nie karana,
c) poinformowana przez kierownika o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w Ognisku
d) ubezpieczona przez Zarząd Stowarzyszenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy.
4. Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.
5. Porozumienie, które zawiera kierownik z wolontariuszem określa zakres, sposób
i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń; zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z kierownikiem lub wychowawcą; zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy
w sprawach dotyczących dzieci; postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
6. Na wniosek wolontariusza kierownik wydaje pisemną opinię o jego pracy na rzecz placówki.
 
§ 20
1. Ognisko przyjmuje za zgodą podmiotu prowadzącego studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki lub staże pedagogiczne.
2. Podstawą przyjęcia na praktykę lub staż pedagogiczny jest umowa pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia lub kierownikiem Ogniska a osobą odbywającą praktykę lub staż.
 
§ 21
Ognisko współpracuje także z:
  - Wójtem Gminy,
- pedagogami szkolnymi,
- pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy 
- Społecznej,
- pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 
Rozdział VI
Obowiązki wychowawców i wolontariuszy
 
§ 22
  1. 1. Wychowawca prowadzi grupę wychowawczą oraz sprawuje opiekę nad powierzonymi wychowankami,
    a w szczególności:
a) poznaje warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności,
b) współpracuje ze szkołami, czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego i postępami w nauce wychowanków,
c) współpracuje z rodzicami (opiekunami) wychowanków, informuje ich o postępach i niepowodzeniach, zachęca do udziału w życiu Ogniska i współpracy
w rozwiązywaniu trudności ich dzieci,
d) prowadzi kartę pobytu dziecka,
e) inspiruje i organizuje zajęcia zespołowe powierzonej grupy wychowanków,
f) prowadzi dziennik zajęć oraz dokumentację osobistą wychowanków.
 
 2. Wolontariusz pomaga wychowawcy w organizacji i prowadzeniu zajęć oraz
w zapewnieniu dzieciom opieki
i bezpieczeństwa, organizuje koła zainteresowań
i rozwija indywidualne zdolności dzieci.
 
§ 23
1. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy placówki.
2. Pracownicy Ogniska powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład dzieciom.
3. Pracownicy i wolontariusze pracujący w Ognisku są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce.
 
 
 
Rozdział VII
Wychowankowie
 
§ 24
Zasady przyjmowania wychowanków
 
 1. Przyjmowanie dzieci do Ogniska odbywa się na podstawie skierowania z GOPS.
2. Praca z wychowankiem i jego rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności.
3. Dzieci przyjmowane są do Ogniska po wyrażeniu zgody na pobyt w tej placówce
i zobowiązaniu się do przestrzegania jej regulaminu.
4. Oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Ognisku dokonuje stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
5. Wychowanek może być przyjęty do Ogniska na okres próbny nie przekraczający 6 tygodni.
6. Pobyt w Ognisku trwa do czasu osiągnięcia poprawy sytuacji wychowanka
i osiągnięcia trwałych, pozytywnych zmian w jego zachowaniu.
7. Małoletni wychowankowie opuszczający Ognisko oraz inne dzieci spoza Ogniska, korzystając z jego świadczeń, mogą być wpisane na „listę koleżeńską”.
8. Decyzję o wpisie danego dziecka na listę koleżeńską podejmuje kierownik Ogniska w porozumieniu z wychowawcami.
 
§ 25
Prawa i obowiązki wychowanków
 1. Wychowankowie są współgospodarzami Ogniska, uczestniczą w procesie wychowania i organizacji życia w Ognisku.
2. Wychowankowie Ogniska uczestniczący w zajęciach pozostają pod opieką prowadzącego zajęcia wychowawcy lub wolontariusza.
3. Wychowankowie mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki i wychowania,
b) życzliwego, podmiotowego traktowania,
c) swobody wyrażania myśli i przekonań,
d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną
i psychiczną,
e) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Ogniska,
f) korzystania z pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych,
g) korzystania z pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
h) wyżywienia.
4. Wychowanek wyrażając zgodę na pobyt w Ognisku przyjmuje następujące obowiązki:
a) systematycznego uczęszczania i aktywnego udziału w pracach Ogniska,
b) współpracy z wychowawcami i innymi osobami pracującymi w Ognisku, odpowiedzialnymi za organizację opieki i zajęć,
c) uznania godności i podmiotowości innych osób,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w Ognisku, pomagania słabszym kolegom,
e) dbania o ład, porządek, wyposażenie i otoczenie Ogniska jako o wspólne dobro,
f) uczestniczenie w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
g) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
h) poruszania się po ośrodku w obuwiu zamiennym,
i) informowania o każdym wyjściu wychowawców,
j) przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających.
 
§ 26
System nagradzania i karania wychowanków
 
1. W Ognisku stosowany jest system nagród i kar wypracowany wspólnie
z wychowankami, który jest im znany i dokładnie omówiony na wspólnych zajęciach grupowych.
2. Nagrody wychowankowie otrzymują za wzorowe i wyróżniające się zachowanie, za wybitne osiągnięcia podczas zajęć, za szczególną aktywność, itd.
 
3. Nagrody:
a) pochwała słowna na forum grupy,
b) pochwała słowna na spotkaniu z rodzicami,
c) pochwała pisemna wysłana do szkoły,
d) list gratulacyjny do rodziców,
e) wręczenie dyplomu za wybitne osiągnięcia i wzorowe zachowanie,
f) możliwość prowadzenia zajęć w grupie zainteresowań,
g) prawo pierwszeństwa przy wyborze ról, lub stanowisk podczas organizowanych przez Ognisko akcji i imprez.
 4. Wychowanek może otrzymać karę za naganne zachowanie, za nieprzestrzeganie regulaminu Ogniska, za łamanie zasad kultury współżycia w Ognisku, itd.
 
5. Kary:
 
a) zawieszenie w prawach wychowanka,
b) zakaz korzystania z komputerów do celów innych niż nauka,
c) zakaz korzystania z Internetu,
d) wykluczenie z wyjazdu na wycieczkę, np. na basen,
e) skreślenie z listy wychowanków (kara ostateczna grożąca za nie uczęszczanie na zajęcia, za notoryczne łamanie regulaminu, za kradzież, za pobicie), o tego rodzaju karze może zadecydować jedynie Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z kierownikiem i wychowawcami Ogniska
 
6. W ustaleniu systemu, o którym mowa w ust. 5, Ognisko przestrzega zasady aby kary nie naruszały godności osobistej i praw wychowanka.
 
§ 27
1. Wychowankowie w czasie zajęć pełnią dyżury.
2. Wychowankowie, którzy w danym dniu mają dyżur z pomocą wychowawcy przygotowują posiłek oraz wykonują prace porządkowe po zakończonych zajęciach.
3. Dyżury ustala wychowawca wraz z podopiecznymi.
4. W razie nieobecności dyżurnego dyżur przejmuje osoba wyznaczona przez wychowawcę.
 
 
Rozdział VIII
 Dokumentacja
 
§ 28
1. Ognisko prowadzi następującą dokumentację pobytu wychowanków:
a) listę obecności wychowanków,
b) dokumentację osobistą wychowanka,
c) opinię wychowawcy,
d) karty pobytu dziecka,
 
 2. Dokumentację po zlikwidowanym Ognisku przejmuje podmiot  prowadzący.
 
Rozdział IX
Zasady finansowania placówki
 
§ 29
Warunki bytowe, lokalowe, sanitarne oraz urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć zapewnia Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” we współpracy
z przedstawicielami samorządu lokalnego.
 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl