tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: st-dom@o2.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Po co nam tego typu placówka i jakie są cele jej istnienia?

W Gminie Miasto Jordanów osób starszych wciąż przybywa, a blisko 25% społeczeństwa to osoby po 50 tym roku życia przebywające na emeryturze.

Polski senior jawi się jako  osoba ze smutną starością, samotnością oraz spędzaniem czasu wolnego przed telewizorem, bądź w długich kolejkach u lekarza.

Dlatego Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” szczególnie wyczulone na potrzeby społeczeństwa , mówi  STOP wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Na terenie miasta występuje inicjatywa związana z aktywizacją osób starszych, jednakże nie jest ona wystarczająca dla wszystkich chętnych osób starszych, bądź prowadzone zajęcia nie odpowiadają ich preferencjom lub zainteresowaniom. W siedzibie naszego Stowarzyszenia  przy ul. Banacha w której zajęcia odbywają się od lutego 2014 cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób starszych
i młodzieży. 

Celem ich jest pomoc w zorganizowaniu wolnego czasu osobom starszym i samotnym ich integracji
z młodzieżą i dziećmi.

Oryginalność i innowacja założeń związanych z działalnością klubu polega na zaproponowaniu seniorom różnorodnych zajęć, które pozwolą wykorzystać wielopłaszczyznowy potencjał drzemiący
 w osobach powyżej 50-tego roku życia oraz otoczenie ich należnym szacunkiem. Dużą wagę przywiązujemy do tworzenia więzi międzypokoleniowych, dlatego w zajęciach klubu uczestniczą dzieci i młodzież, które uczą się wartościowego sposobu życia i szacunku do osób starszych. Natomiast członkowie klubu pomagają w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży co niesie za sobą obustronne korzyści. Jordanowscy seniorzy coraz częściej i chętniej uczestniczą w zajęciach i jak dotąd w naszym ośrodku systematycznie  uczestniczy w nich około 30 seniorów i młodzież licealna.

 

Zakładane rezultaty projektu:

Poprzez realizację projektu planujemy osiągnąć następujące cele:

 • integracja międzypokoleniowa,
 • wzajemna nauka i przekazywanie doświadczeń,
 • wyjście z domu, integracja ze środowiskiem lokalnym,
 • przezwyciężenie barier związanych ze starością,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu,
 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych,
 • poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym,
 • polepszenie sprawności intelektualnej oraz manualnej i ruchowej osób Starszych,
 • organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym
  i podeszłym,
 • kreowanie wizerunku osoby w podeszłym, wieku jako jednostki czynnej społecznie,
 • integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem,
 • dowartościowanie i wzrost samooceny ludzi starszych,
 • promowanie wiedzy o regionie i  kulturze regionu oraz  tradycjach,
 • budowanie więzi międzypokoleniowej,
 • promocja wiedzy, doświadczenia i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku.

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: st-dom@o2.pl