tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2018. W roku 2018 Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM” odbył pięć  posiedzeń, dotyczących działalności Stowarzyszenia w roku 2018. Ponadto w roku 2018 Zarząd Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” : • styczeń 2018 – przyjął a następnie złożył sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 r. : - Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie, - Ogniska Wychowawczego w Stryszawie, - Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w integracji z młodzieżą w Jordanowie. - zaakceptował a następnie złożył ofertę na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Stryszawie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie „ na okres od 01.02.2018 – 31.12.2018 - rozstrzygnięcie pozytywne - zaakceptował a następnie złożył ofertę na realizację zadania publicznego: „ Klub Pogodnego Seniora – Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych w integracji             z młodzieżą” –  rozstrzygnięcie pozytywne - zaakceptował a następnie złożył ofertę na realizację zadania pn. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym w Domu Pomocy Społecznej w Łętownii. - zaakceptował a następnie złożył ofertę na realizację zadania pn. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom z terenu Gminy Jordanów. - zaakceptował a następnie złożył ofertę na realizację zadania pn. „Cykl spotkań  projektowych „My też tworzymy kulturę” – rozstrzygnięcie negatywne • kwiecień 2018 - zaakceptował a następnie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn  „ XII Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych, Podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy w Małopolsce im. Zbyszka Koleckiego” – rozstrzygnięcie negatywne, • czerwiec 2018 – zaakceptował i złożył ofertę na prowadzenie Poradni Leczenia Uzależnień – oferta została odrzucona
 
 
 2
• sierpień/wrzesień 2018 –  zaakceptował a następnie złożył oferty na realizację zadania publicznego pn. „ I wernisaż Sztuki Osób Niepełnosprawnych im. Zbyszka Koleckiego  - rozstrzygnięcie negatywne • listopad 2018 – zaakceptował a następnie złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji –  rozpatrzenie w toku
 
W roku 2018 Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” realizowało następujące zadania: 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B”  w Jordanowie. 2. Prowadzenie Ogniska Wychowawczego w Stryszawie. 3. Prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DOM”. 4. Udzielanie pomocy osobą uzależnionym i współuzależnionym i ich rodzinom. 5. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym z Domu Pomocy Społecznej             w Łętowni. 6. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w integracji z młodzieżą.
 
Ad 1.
 
ŚDS jest powiatowym ośrodkiem wsparcia typu „A” i „B” tzn. dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne. W roku sprawozdawczym profil Domu nie zmienił się toteż w dalszym ciągu prowadzona terapia obejmowała osoby w tych dwóch sferach niepełnosprawności. Od początku swej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony był decyzją Pana Wojewody Małopolskiego  dla 30 osób i ta liczba dalej obowiązuje. W roku 2018 z zajęć              w ośrodku skorzystało 36 osób (w tym: 36 na podstawie decyzji administracyjnej). Średnia frekwencja w zajęciach w 2018 roku wynosiła 73,65 %. Uczestnikami terapii zajęciowej w ŚDS są mieszkańcy powiatu suskiego. Jedna osoba dojeżdża  z powiatu myślenickiego. Zdecydowana większość naszych podopiecznych dojeżdża na zajęcia samodzielnie, korzystając z przejazdów środkami komunikacji publicznej.  Miejscowości, z których dojeżdżali uczestnicy to: Krzeszów, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zawoja, Białka, Juszczyn, Łętownia, Toporzysko, Skomielna Biała. Ponadto część uczestników dochodzi   z Jordanowa. W roku 2018 w dalszym ciągu prowadziliśmy terapię zajęciową wśród naszych podopiecznych w oparciu o indywidualne i grupowe programy terapeutyczne. Regularnie, postępy w terapii, oceniał na swych spotkaniach zespół wspierająco-aktywizujący w skład, którego wchodzili kierownik ośrodka, psycholog, pracownik socjalny i terapeuci zajęciowi.   W ośrodku obowiązywały dwa regulaminy: Organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu Suskiego oraz Uczestnika, opracowany przez Kierownika Domu.
 3
Uczestniczenie w terapii umożliwia naszym podopiecznym uzyskanie umiejętności samoobsługi, funkcjonowania w grupie, poczucia wyższego poziomu własnej wartości i wyższej samooceny, nawiązanie poprawnych kontaktów interpersonalnych, lepsze poznanie zwyczajów dnia codziennego, tworzenia grup wsparcia i samopomocy. W dalszym ciągu kładliśmy duży nacisk (i kłaść dalej zamierzamy) na rehabilitację zewnętrzną. Nasi podopieczni aktywnie uczestniczyli w: 1. Przedstawienie teatralne „Wyspa skarbów” Kraków -19.02.2018 2. Zawody sportowe „Bocci” Stary Sącz – 12.05.2018 3. Wycieczka Integracyjna Kudowa Zdrój – 21-24.05.2018r 4. Impreza integracyjna „Karuzela twórczości” Zembrzyce – 20.06.2018 5. Zwiedzanie Zamku w Pszczynie i Ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach -Zdroju – 28.08.2018 6. Impreza Sportowo-Artystyczna „Zachariaszada” – 18.10.2018 r.  7. Wycieczka do kina Kraków – 10.12.2018r.
Ponadto wszyscy chętni podopieczni biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych, a osoby mające skierowania korzystają dodatkowo z fizykoterapii.  W grudniu została zorganizowana wigilia oraz wystawione zostały Jasełka.  W  roku działalności Środowiskowy Dom Samopomocy stanowi w dalszym ciągu ważny ośrodek integrujący zarówno naszych podopiecznych, ich rodziców jak również instytucje  i organizacje zajmujące się na co dzień pomocą osobą niepełnosprawnym. Panuje w nim ciepła, domowa atmosfera, przyjaźń, poczucie pełnego bezpieczeństwa, wzajemna życzliwość. Kształtuje się wrażliwość na potrzeby koleżanek i kolegów oraz najbliższego otoczenia. Partnerami przy realizacji zadania były : PCPR Sucha Beskidzka oraz Starostwo Powiatowe           w Suchej Beskidzkiej.
 
 
 
Ad 2.  
 
Ognisko Wychowawcze w Stryszawie przy Stowarzyszeniu Trzeźwości „Dom”                   w Jordanowie w roku 2018 funkcjonuje już dziesiąty rok.  W roku sprawozdawczym profil placówki nie zmienił się. Nadal głównym i podstawowym celem, jaki postawiliśmy przed sobą było zaopiekowanie się dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez cykl zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w ciągu roku kalendarzowego. W trakcie tych zajęć dzieciom udzielana była pomoc w nauce, organizowane były zajęcia z terapii zajęciowej, artystyczne. Duży nacisk kładliśmy na podnoszenie u naszych podopiecznych poczucia ich własnej wartości. Praca z dziećmi w Ognisku trwa od stycznia                 
 4
do grudnia w dni robocze w godzinach  od 11.00 -17.00 W roku 2018 z zajęć w Ognisku skorzystało ok. 30 wychowanków. Wychowankowie Ogniska to przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Są to dzieci wywodzące się w zdecydowanej większości ze środowisk niewydolnych wychowawczo, alkoholowych, półsieroty z uwagi na emigrację zarobkową jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych. Partnerami w realizacji zadania były: Gmina Stryszawa oraz GOPS Stryszawa.
 
 
 
Ad. 3,4.
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM” funkcjonuje od 1 września 2009 roku.  W jego ramach działa Pracownia Rehabilitacji przy ul. Banacha 1oraz do 31 września 2018r działała Poradnia Leczenia Uzależnień. Poradnia Leczenia Uzależnień: Pacjenci uzależnieni oraz osoby współuzależnione mieli możliwość uzyskania pomocy w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Poradnia Leczenia Uzależnień udziela pomocy osobą uzależnionym oraz współuzależnionych, rodzinom, prowadzi konsultację dla par, członków rodzin,  konsultacje terapeutyczne i diagnostyczne, sesje terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztaty.  W ośrodku zatrudnieni byli specjaliści terapii uzależnień, lekarz psychiatra. W roku 2018 zostało udzielonych  6 porady lekarza oraz 76 porad terapeutów, sesje indywidualne 524, diagnoz lekarskich 35 oraz diagnoz terapeutycznych 79.
 
W okresie od marca  do listopada 2018 roku  w ramach zadania pn. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom z terenu gminy Jordanów” z pomocy skorzystało 18 osób uzależnionych, które uczestniczyły w sesjach indywidualnych -łącznie 50 godz. terapii indywidualnej. Ponadto 10 osób uczestniczyło w konsultacjach lekarskich  tj. 10 godz. diagnostycznych. Program obejmował kilka obszarów realizacji m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc terapeutyczną  i prawną. Co więcej, prowadziliśmy profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną. W okresie od kwietnia do lipca 2018 roku w ramach zadania pn. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym z Domu Pomocy Społecznej w Łętowni odbyło się 13 dwugodzinnych spotkań z mieszkańcami DPS. W spotkaniach uczestniczyło średnio 15 osób stałych, ponadto brało też udział 10 uczestników pojawiających się w miarę potrzeb.
 
Pracownia Rehabilitacji: Od 01 stycznia 2011 roku został podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Zakres pełnionych świadczeń to fizjoterapia
 5
ambulatoryjna. Ośrodek rehabilitacji proponuje samodzielne korzystanie ze wszystkich urządzeń na dużej sali rehabilitacyjnej (siłownia), ćwiczenia indywidualne z rehabilitantem. Oferuje również fizykoterapię w tym : • Elektroterapia – różne typy prądów • Ultradźwięki • Elektrofonoforeza • Laseroterapia • Magnetoterapia • Naświetlanie Lampą BIO-V PL • Naświetlanie Lampą SOLUX – LUMINA • Suchy masaż wodny – AQWAWIBRON • Masaż leczniczy częściowy (tj. np. staw, odcinek kręgosłupa) • Masaż leczniczy całościowy (tj. cały kręgosłup, kończyna górna lub kończyna dolna) • Masaż całego kręgosłupa i narządów wewnętrznych na łóżku CERAGEM • Krioterapia • Fisiotek – szyna ortopedyczna. • Rehabilitacja stawów biodrowego, kolanowego i skokowego
 
W ośrodku zatrudniona jest profesjonalna kadra, która realizował harmonogram pracy  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18:00. W 2018 roku z zabiegów skorzystało ok 300 osób, łącznie ok.   Były to osoby przyjęte ze skierowaniem w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ośrodek wykonuje również zabiegi prywatnie na cele i wydatki statutowe. Z tej formy skorzystało ok 200 osób.    Ad. 5.
 
Ośrodek wsparcia dla osób starszych w integracji z młodzieżą: Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” dzięki dotacji celowej uzyskanej w 2018 roku z Urzędu Miasta Jordanowa na zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji  z młodzieżą” miało możliwość uruchomienia zajęć w których każdy z grupy  47 zadeklarowanych osób mógł znaleźć coś dla siebie i rozwijać swoje zainteresowania.   W ramach projektu zorganizowaliśmy: 1. Zajęcia grupy „Zdrowy aktywny senior” 2. Zajęcia grupy „Senior na czasie” 3. Zajęcia grupy „Senior potrafi” 4. Zajęcia grupy „Senior kulturalny”
 
 6
Każde zajęcia były także doskonałą okazją do spotkań towarzyskich, których jak twierdzą uczestnicy mieli zdecydowanie za mało. W ramach powyższych zajęć Stowarzyszenie z dotacji zapewniało wszystkie niezbędne materiały do ich prowadzeni, wyposażenie oraz pokrywało koszty przejazdów na spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników. Do programu zgłosiła się 47 osób, w tym 21 młodzieży). Zajęcia prowadzone były 3 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie od stycznia do grudnia 2018. Partnerami w realizacji zadania były Urząd Miasta Jordanowa oraz MOPS Jordanów.

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl