tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: st-dom@o2.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Programy Terapeutyczne 2014- NZOZ Ośrodek Psychoterapii

2014.02.20
Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM" zgodnie z Programem Współpracy Miasta Jordanowa z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014 na zlecenie Burmistrza Miasta Jordanów realizuje następujące zadania:
 
1. Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym odi innych środków psychoaktywnych i ich rodzinom z terenu Miasta Jordanów w okresie od 31.01.2014 do 31.12.2014
 
- prowadzenie terapii indywidualnej  i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych,
- dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną,
- tworzenie grup samopomocowych,
- udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli
- udzielanie porad w zakresie problemów uzależnień i przemocy,
 
2) Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu Miasta Jordanów w okresie od 03.02.2014 do 31.12.2014
 
- udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- pomoc psychologicza w zakresie problemów związanych z przemocą w rodzinie i innymi problemami rodzinnymi
- indywidualny kontakt z osobą doświadczającą przemocy mający na celu wsparcie i edukację  o zjawisku przemocy
- inicjowanie grup samopomocowych dla osób doświadczających bądź zagrożonych przemocą.
- motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 
Grupą docelową naszego projektu są osoby z terenu Miasta Jordanów, doznające przemocy w rodzinie lub stosujące przemoc w rodzinie.Osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych  i ich rodziny. Pomoc udzielana jest każdej osobie, która zgłosi się do pradani, również osobom nieposiadającym aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Informacje na temat programu udzielane są w
Stowarzyszeniu Trzeźwości „Dom” w Jordanowie
ul. Banacha 1,
tel. 26 74 774, 18 26 74 802
 
lub
 
NZOZ ,,DOM’’ Ośrodku Psychoterapii ( Szpitalik I piętro)
ul. Piłsudskiego 79
tel. 18 26 75 205 
 
Rejestracja pacjentów:
pn 11-16, wt 11-16, cz 11-16
 
 
 
 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: st-dom@o2.pl