tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Środowiskowy Dom Sampomocy w Jordanowie

MISJA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE

 

 

 ► MISJA

Przywracanie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdolności do radzenia sobie w sytuacjach życiowych (na możliwie jak najwyższym poziomie), stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego oraz rozwój sieci oparcia społecznego we współpracy z najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym.


► CELE, ZADANIA ŚDS

    Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

1. Stwarzanie warunków do nabywania i podtrzymywania umiejętności dnia codziennego, doskonalenia zdobytych umiejętności oraz realizacja zadań życiowych.

2.  Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

3.  Zapewnienie miejsca pobytu, jednego gorącego posiłku dziennie, w tym posiłku dietetycznego zgodnego z zaleceniami lekarskimi.

4.  Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, a  także wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

5.  Opiekę pielęgniarska i rehabilitację fizyczną.

6.  Integracje osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną, poprzez aktywizacje zawodową  i społeczną.

7.  Stymulowanie osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnego planu pomocy.

8.  Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczestników.

9. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, a także grupach wsparcia, spotkaniach grupowych. Wspieranie grup samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego

10. Zaspokajanie (w miarę możliwości) tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny, a więc potrzeb: bezpieczeństwa, dbałości o wygląd zewnętrzny, racjonalnego odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu z innymi osobami, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia oraz potrzeby kulturalne.

11. Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych.

12. Zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony instytucji poprzez globalną rehabilitacje środowiskową.

13. Zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań.

14. Organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy.

15.Współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu w zakresie: poradnictwa, informacji, wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych.

16. Wspieranie grup samopomocowych.

17. Uaktywnianie i wspieranie środowiska związanego z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego.

18. Współpracę ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony zdrowia psychicznego.

19. Współpracę z: organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

20. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych a zwłaszcza postawy zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji i marginalizacji.

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl