tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele :

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej oraz działalności leczniczej,

2. Prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień,        

3. Popieranie działań i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym zakresie 

    działania,

4. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, 

     fizyczne i społeczne dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

5. Podejmowanie przedsięwzięć i wspieranie osób niosących wszechstronną oświatę i pomoc 

    rodzinom dysfunkcyjnym,

6. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich,

    proekologicznych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, 

    społeczeństwa i środowiska,

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i rehabilitacji wśród dzieci i młodzieży

    niepełnosprawnej jak również wśród rodziców tychże dzieci,

8. Udzielanie pomocy, opieki i rehabilitacji dla osób, ofiar wypadków komunikacyjnych.

9. Zapewnienie opieki i udzielanie wsparcia chorym psychicznie, oraz innym osobom

    wymagającym rehabilitacji zdrowotnej i społecznej,

10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających  bez pracy lub    zagrożonych zwolnieniem z pracy,

11. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.

12. Prowadzenie działalności na rzecz osób bezrobotnych

13.Prowadzenie działalności na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, udzielanie im wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym

14. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób starszych, niepełnosprawnych młodzieży i dzieci

15.Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei samopomocy społecznej  i działalności charytatywnej :

16. Prowadzenie działalności  w zakresie:

a) rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej
b) nauki, edukacji , oświaty i wychowania

c) sportu, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

e) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

f) kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) opracowywanie, organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach,        

    internatach, świetlicach,

b) organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,

c) wychowywanie do zdrowego stylu życia i życia w trzeźwości,

d) podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania uzależnieniom w formie akcji  

    propagandowych, spotkań, odczytów, wystaw, narad, konferencji, kongresów, obozów 

    szkoleniowych, prowadzenie działalności wydawniczej, łącznie z posiadaniem własnego 

    pisma,

e) organizowanie pomocy psychologicznej w formie programów terapii, obozów  

    terapeutycznych, maratonów terapeutycznych itp.,

f) współpraca ze wszystkimi organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi, kościołem 

    katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

    problemów uzależnień,

g) współpraca z samorządami lokalnymi przy realizacji zadań wynikających z ustawy

    o wychowaniu w trzeźwości, zdrowiu psychicznym, i pomocy społecznej.

h) organizowanie grup wsparcia i terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

i)  zorganizowania ośrodka dziennego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

j)  zapewnienie opieki i rehabilitacji ofiarom wypadków komunikacyjnych,

k) zorganizowanie opieki dziennej nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi  

    intelektualnie.

l) tworzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków wsparcia dla  osób

   wymagających rehabilitacji zdrowotnej i społecznej,

ł)  tworzenie spółdzielni socjalnych,

m)zorganizowanie opieki dziennej nad osobami starszymi

n)działalność pomocowa, konsultacje i poradnictwo

o)organizowanie szkoleń , kursów dokształcających oraz innych form nauki i edukacji

p) inne formy  specjalistycznej opieki dla osób wymagających wsparcia i pomocy w życiu codziennym

         

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl