tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

 

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM”:

 

            Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia.

 

            Zarząd składa się z 5 osób :

 

 1. Przewodniczący Zarządu - Agnieszka Kozik

 2. Zastępca Przewodniczącego - Iwona Kłącz

 3. Sekretarz - Dominika Mosór
 4. Skarbnik - Katarzyna Walczak-Stanaszek

 5. Członek Zarządu - Danuta Mamot
   

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez Walne Zgromadzenie .
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 5. Ustalanie składek członkowskich.
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 8. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.
 10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tledziałalności Stowarzyszenia.
 11. Podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

 1. Przewodniczący Komisji- Teresa Kolecka
 2. Członek- Krzysztof Działek
 3. Członek- Iwona Gołdyn

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń Kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie  
  z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl