tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Ognisko Wychowawcze w Stryszawie

Działalność Ogniska Wychowawczego w Stryszawie przy Stowarzyszeniu Trzeźwości DOM  w Jordanowie

 

 

Ognisko Wychowawcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą utworzoną dzięki decyzji Wójta Gminy Stryszawa i wpisaną przez nasze Stowarzyszenie do Rejestru Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pod nr 0130 w 2008 roku. Głównym i podstawowym celem, jaki postawiliśmy przed sobą było zaopiekowanie się dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez cykl zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w ciągu roku kalendarzowego. W trakcie tych zajęć dzieciom udzielana jest pomoc w nauce, organizowane są zajęcia z terapii zajęciowej, artystyczne. Duży nacisk kładliśmy na podnoszenie u naszych podopiecznych poczucia ich własnej wartości.

Do zajęć w placówce zakwalifikowano 18 dzieci oraz utworzono 10-osobową listę rezerwową. Pracownicy Ogniska nie zamykają również drzwi placówki przed dziećmi zarówno młodszymi jak i starszymi, głównie rodzeństwem uczestników zajęć. Staramy się aby nasza placówka była bezpiecznym miejscem, w którym można znaleźć opiekunów przyjaciół do rozmowy i rozwiązywania szeregu młodzieńczych problemów.

Kwalifikacji dzieci do Ogniska dokonują wspólnie jego pracownicy, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również rodzice, którzy sami zgłaszają się z dzieckiem do naszej placówki.

Wychowankowie Ogniska to przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Są to dzieci wywodzące się w zdecydowanej większości ze środowisk niewydolnych wychowawczo, alkoholowych, półsieroty społeczne z uwagi na emigrację zarobkową jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych.

Prowadzimy zajęcia wśród naszych podopiecznych w oparciu o indywidualne i grupowe plany pracy. Prowadzona jest również lista obecności wychowanków, dokumentacja osobista wychowanka, opinia wychowawcy dotycząca dziecka uczęszczającego do Ogniska, karta pobytu dziecka na każdy rok.

W ośrodku obowiązuje Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika w porozumieniu z Wójtem Gminy Stryszawa i przez te osoby zatwierdzony.                                     
Nie odnotowano rażących naruszeń przez naszych uczestników regulaminu obowiązującego w Ognisku Wychowawczym.

Praca z dziećmi w Ognisku trwa od stycznia do grudnia w dni robocze w godzinach od 11.00 -17.00 i polega głównie na pomocy w nauce, podnoszeniu poczucia własnej wartości i wyższej samooceny, promowaniu postaw akceptowanych w środowisku,  profilaktyce uzależnień oraz wspólnym rozwiązywaniu bieżących problemów. Uczestniczenie w naszych zajęciach umożliwia również naszym podopiecznym uzyskanie umiejętności funkcjonowania w grupie, nawiązanie poprawnych kontaktów interpersonalnych wśród starszych dzieci.

Dzieci oprócz zajęć w Ognisku, tj. zajęć edukacyjnych, plastyczno – technicznych, muzycznych, sportowych, komputerowych, kulinarnych, wyrównawczych i korepetycyjnych, uczestniczyły także w wyjazdach pozaośrodkowych.

Ognisko Wychowawcze co roku w ramach posiadanych środków jest doposażone. Placówka na bieżąco wyposażana jest w artykuły spożywcze, papiernicze, plastyczne oraz środki czystości. Materiały te są niezbędne co codziennego funkcjonowania placówki.

Ognisko Wychowawcze w Stryszawie stanowi ważny ośrodek integrujący zarówno dzieci pomiędzy sobą, dzieci z opiekunami oraz rodziców z opiekunami i pomiędzy sobą. Następuje także wyraźne zacieśnianie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami opiekującymi się na co dzień dziećmi i młodzieżą tj. szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Pedagogów szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kuratorami sądowymi itd.

Panuje w nim ciepła, domowa atmosfera, przyjaźń, poczucie pełnego bezpieczeństwa, wzajemna życzliwość. Kształtuje się wrażliwość na potrzeby koleżanek i kolegów oraz najbliższego otoczenia.

 

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl